PRAWA i OBOWIĄZKI

Prawa i Obowiązki Członków Klubu wynikające ze Statutu UKS „PIĘTNASTKA”

 

§ 15

 

1. CZŁONKAMI ZWYCZAJNYMI MOGĄ BYĆ:

1)  OSOBY PEŁNOLETNIE.

2)  RODZICE.

3)  NAUCZYCIELE.

4)  MAŁOLETNI (ZA ZGODĄ ICH PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH).

 

2. PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH NASTĘPUJE NA PODSTAWIE:

1)  ZGŁOSZENIA – DEKLARACJI.

2)  WPISU DO REJESTRU CZŁONKÓW KLUBU.

3)  OPŁACENIU WPISOWEGO.

4)  OPŁACENIU SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ.

 

3. CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI MAJĄ PRAWO:

1)  UCZESTNICTWA W WALNYCH ZEBRANIACH Z GŁOSEM STANOWIĄCYM ZA WYJĄTKIEM MAŁOLETNICH , W KTÓRYCH IMIENIU WYSTĘPUJĄ ICH PRZEDSTAWICIELE USTAWOWI.

2)  WYBIERAĆ I BYĆ WYBIERANYMI DO WŁADZ KLUBU- ZA WYJĄTKIEM  MAŁOLETNICH , W KTÓRYCH IMIENIU WYSTĘPUJĄ ICH PRZEDSTAWICIELE USTAWOWI.

3)  BRAĆ CZYNNY UDZIAŁ W IMPREZACH SPORTOWYCH ORAZ UŻYWAĆ ZNAKÓW  I BARW KLUBOWYCH.

4)  ZGŁASZAĆ POSTULATY I WNIOSKI WOBEC WŁADZ KLUBU ORAZ OCENIAĆ ICH DZIAŁALNOŚĆ – ZA WYJĄTKIEM MAŁOLETNICH , W KTÓRYCH IMIENIU WYSTĘPUJĄ ICH PRZEDSTAWICIELE USTAWOWI.

5)  OTRZYMYWAĆ OD WŁADZ KLUBU POMOC W ZAKRESIE REALIZACJI JEGO ZADAŃ STATUTOWYCH

6)  KORZYSTAĆ Z URZĄDZEŃ KLUBU.

7)  KORZYSTAĆ Z INNYCH UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ.

8)  UCZESTNICZYĆ W KURSACH I SZKOLENIACH DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI  I OBSŁUGI IMPREZ SPORTOWYCH.

9)  MAŁOLETNIM PRZYSŁUGUJĄ WSZYSTKIE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH KLUBU Z WYJĄTKIEM GŁOSU STANOWIĄCEGO ORAZ CZYNNEGO I BIERNEGO PRAWA WYBORCZEGO.

10)  ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYM STATUTEM PRZED ZŁOŻENIEM DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ.

11)  KORZYSTANIA Z ULG I ZWOLNIENIEŃ Z OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH PO ZŁOŻENIU UZASADNIONEGO I UDOKUMENTOWANEGO WNIOSKU DO ZARZĄDU KLUBU. DECYZJĘ PODEJMUJE ZARZĄD KLUBU SWĄ UCHWAŁĄ.

a)  ZWOLNIENIE LUB ULGA PRZYSŁUGUJE CZŁONKOM WYPEŁNIAJĄCYM POSTANOWIENIA STATUTU W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH CZŁONKA KLUBU.

 

4. CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI MAJĄ OBOWIĄZEK:

1)  PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ STATUTU.

2)  REGULARNIE OPŁACAĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIE.

3)  BRAĆ CZYNNY UDZIAŁ W DZIAŁALNOŚCI KLUBU OKREŚLONEJ NINIEJSZYM STATUTEM.

4)  PRZESTRZEGAĆ DYSCYPLINY, REGULAMINÓW I ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH  W ORGANIZACJACH SPORTOWYCH.

5)  PRZESTRZEGAĆ OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO.

6)  OCHRANIAĆ I TROSZCZYĆ SIĘ O DOBRE IMIĘ KLUBU ORAZ JEGO MAJĄTEK..

7)  GODNIE REPREZENTOWAĆ BARWY KLUBU

 

§ 16

 

1. CZŁONKAMI WSPIERAJĄCYMI MOGĄ BYĆ:

1)  OSOBY PRAWNE ZAINTERESOWANE LUB WSPÓŁDZIAŁAJĄCE W ROZWOJU KLUBU.

 

2. PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH NASTĘPUJE NA PODSTAWIE:

1)  ZGŁOSZENIA – DEKLARACJI

2)  OPŁACENIA USTALONEJ OPŁATY CZŁONKOWSKIEJ.

 

3. CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY MAJĄ PRAWO:

1)  ZGŁASZAĆ POSTULATY I WNIOSKI DO WŁADZ KLUBU.

2)  KORZYSTAĆ Z UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ.

3)  UCZESTNICZYĆ W WALNYCH ZEBRANIACH Z GŁOSEM DORADCZYM.

 

4. CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY MAJĄ OBOWIĄZEK:

1)  UDZIELAĆ POMOCY KLUBOWI W REALIZACJI JEGO STATUTOWYCH ZADAŃ.

2)  REGULARNIE OPŁACAĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ORAZ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI UDZIELAĆ POMOCY FINANSOWEJ,  MATERIALNEJ I ORGANIZACYJNEJ.

3)  PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ STATUTU.

 

§ 17

 

1. CZŁONKAMI HONOROWYMI MOGĄ BYĆ:

1)  OSOBY ZAINTERESOWANE I WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ KLUBU.

 

2. PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW HONOROWYCH NASTĘPUJE  UCHWAŁĄ ZARZĄDU NA PODSTAWIE UZASADNIONEGO WNIOSKU ZŁOŻONEGO PRZEZ:

1)  CZŁONKA ZARZĄDU

2)  CZŁONKA ZWYCZAJNEGO

3)  CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

 

3. ZARZĄD SWĄ UCHWAŁA MOŻE POWOŁAĆ SPOŚRÓD CZŁONKÓW HONOROWYCH HONOROWEGO PREZESA KLUBU.

 

§ 18

 

1. CZŁONKOSTWO W KLUBIE USTAJE PRZEZ:

1)  DOBROWOLNE WYSTĄPIENIE ZGŁOSZONE NA PIŚMIE DO ZARZĄDU PO UPRZEDNIM UREGULOWANIU WSZELKIEGO RODZAJU ZOBOWIĄZAŃ WOBEC KLUBU.

 

2)  SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW – UCHWAŁĄ ZARZĄDU W PRZYPADKU:

a)  UMYŚLNEGO NARUSZENIA POSTANOWIEŃ STATUTU,

b)  BRAKU REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH PRZEZ OKRES DWÓCH  MIESIĘCY BEZ USPRAWIEDLIWIENIA.

c)  DZIAŁANIA NA SZKODĘ KLUBU.

d)  NIE OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH PRZEZ OKRES TRZECH MIESIĘCY BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

e)  ISTOTNEGO NARUSZENIA POSTANOWIEŃ STATUTU.

 

3)  ROZWIĄZANIE SIĘ KLUBU.